Υπερηχογραφία Ουροποιητικού

Το υπερηχογράφημα ουροποιογεννητικού συστήματος είναι μια ειδική διαγνωστική εξέταση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση της εξέτασης είναι αφενός η εκπαίδευση και εμπειρία του ιατρού και αφετέρου η ποιότητα των μηχανημάτων.

Ο Ανδρολόγος Χρήστος Τσαλίκης έχει εξειδικευθεί στη διενέργεια υπερηχοτομογραφήματος ουροποιογεννητικού συστήματος και έχει λάβει άδεια ασκήσεως υπερηχοτομογραφήματος από το ΚΕΣΥ.

Στα ιατρείας μας πραγματοποιούμε τις παρακάτω ειδικές υπερηχοτομογραφικές εξετάσεις:

 • TRIPLEX ΠΕΟΥΣ
 • ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΟΡΧΕΩΝ – ΟΣΧΕΟΥ:
 • Παρέχει πληροφορίες για την ανατομία των όρχεων, το μέγεθος και την αγγείωση αυτών
 • Διακρίνει όγκους των όρχεων
 • Εκτιμά την αγγείωση – αιμάτωση των όρχεων
 • Εκτιμά διαταραχές στη γονιμότητα (π.χ. κιρσοκήλη)
 • Δίδει πληροφορίες για επικουρικά όργανα, όπως επιδιδυμίδες, και για φλεγμονές αυτών.
 • Δίδει πληροφορίες για το περιεχόμενο του οσχέου (π.χ. υδροκήλη, αιμάτωμα)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ ΝΕΦΡΩΝ – ΚΥΣΤΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΗ
 • Παρέχει πληροφορίες για την ανατομία και την αγγείωση των νεφρών.
 • Εκτιμά την ύπαρξη κύστεων ή ύποπτων μαζών των νεφρών.
 • Εκτιμά την παρουσία λίθων των νεφρών καθώς και τη συνοδό διάταση αυτών
 • Εκτιμά το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης, την ύπαρξη όγκων ή λίθων εντός αυτής. Δίδει πληροφορίες για το υπόλειμμά των ούρων
 • Εκτιμά το μέγεθος και τη δομή του προστάτη αδένα

ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΑΝΩΔΥΝΗ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.

 • ΔΙΟΡΘΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Κ’ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ:

Είναι ειδική διαγνωστική εξέταση η οποία παρέχει ακριβέστερες πληροφορίες για το μέγεθος και την υφή του προστάτη σε σύγκριση με τον διακοιλιακό έλεγχο. Μπορεί να συνδυαστεί και με λήψη βιοψιών προστάτη επί υποψίας καρκίνου του προστάτη.

Εκτιμά επίσης το μέγεθος των σπερματοδόχων κύστεων και την πιθανότητα απόφραξης αυτών.

 

 

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία και σύγχρονο εξοπλισμό για την ορθή εκτέλεση ανδρολογικού υπερηχογραφήματος στο ιατρείο μας.